"Të rinjët nuk kanë çka të hanë": 2022 vit me turbulence në Bujanoc


Viti i kaluar ishte veçanërisht i trazuar për serbët dhe shqiptarët në Bujanoc. Siç thonë bashkëbiseduesit e portalit të Koalicionit për Transparencë të Jugut të Serbisë (KTJS), problem të përbashkëta për të gjithë banorët e këtij qyteti në jug të vendit janë papunësia, mungesa e vendeve të punës, migrimi, sidomos i të rinjve, drejt vendeve perëndimore. Me një fjalë – mungesë perspektive në Bujanoc.

"Çdokush mund të jetë viktimë": Film i bërë si pjesë e projektit mbi luftën kundër kontrabandës dhe trafikimit të qenieve njerëzore në Bujanoc, Preshevë, Ranillug dhe Partesh

Trafikimi i qenieve njerëzore është krimi me rritje më të shpejtë në botë – një industri prej 32 miliardë dollarësh në nivel global. E ashtuquajtura "ruta ballkanike" e kontrabandës së njerëzve dhe emigrantëve të paligjshëm është, që nga kriza e emigrantëve, një nga më fitimprurësit për grupet e lidhura kriminale të përfshira në trafikun e qenieve njerëzore. Këto grupe fituan tre miliardë euro nga trafikimi vitin e kaluar, janë të dhënat në filmin "Më ndihmo", i cili është pjesë e një projekti që synon të kontribuojë në luftën kundër kontrabandës dhe trafikimit të qenieve njerëzore.

"Mladi nemaju šta da jedu": Turbulentna 2022. godina u Bujanovcu

Prošla godina bila je posebno turbulentna za Srbe i Albance u Bujanovcu. Kako sagovornici portala Koalicija za transparentnost juga Srbije (KTJS) kažu, zajednički problemi za sve stanovnike ovog grada na jugu države su nezaposlenost, nedostatak radnih mesta, migracije, posebno mladih ljudi, u zapadne zemlje. Rečju – nedostatak perspektive u Bujanovcu.

"Svako može biti žrtva": Snimljen film kao deo projekta o borbi protiv krijumčarenja i trgovine ljudima u Bujanovcu, Preševu, Ranilugu i Partešu

Trgovina ljudima je najbrže rastući zločin na svetu – u pitanju je industrija koja zarađuje 32 milijarde dolara na globalnom nivou. Takozvana "balkanska ruta" krijumčarenja ljudi i ilegalnih migranata je, od migrantske krize, jedna od najunosnijih za udružene kriminalne grupe koje se bave trgovinom ljudima. Ove grupe su, od trafikinga, u prošloj godini prihodovale tri milijarde evra, podaci su obrazloženi u filmu "Pomozi mi", koji je deo projekta koji ima za cilj da doprinese borbi protiv krijumčarenja i trgovine ljudima.

Građani slabo informisani o tome kako i kome da prijave nasilje": U Gračanici održan trening o nasilju u porodici

U Gračanici je održan trening čija je tema bila nasilje u porodici i odgovori na njega, sa ciljem, kako je rečeno, upoznavanja svih aktera o rodno zasnovanom nasilju i načinima za njegovo sprečavanje. Treningu su prisustvovali predstavnici nevladinog sektora, medija i sigurnih kuća, kao i odbornici iz Bujanovca, Preševa, Vranja, Parteša i Raniluga.